Algemene Voorwaarden

1) ALGEMEEN

a)Alle opdrachten worden slechts op de navolgende condities uitgevoerd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en dat door Jamming BV schriftelijk is bevestigd.

 1. c) Jamming BV zorgt nadrukkelijk voor afstemming met de klant over het moment en de inhoud van de te leveren diensten.
 2. d) De opdrachtgever erkent de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden door het enkele feit van het geven van een opdracht aan Jamming BV, van welke aard ook, tenzij deze voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk door de opdrachtgever zijn verworpen; een enkele verwijzing door de opdrachtgever naar de eigen voorwaarden of een standaard-clausule op het briefpapier of in de eigen voorwaarden van opdrachtgever met als inhoud de exclusieve werking van deze eigen voorwaarden is hiervoor niet voldoende.
 3. e) Indien ten aanzien van bepaalde, bij deze voorwaarden geregelde onderwerpen, afwijkingen zijn overeengekomen, blijven de onderhavige Algemene Voorwaarden voor het overige op die overeenkomst van kracht. Overeengekomen afwijkingen gelden nimmer voor meer dan een opdracht, tenzij wederom telkenmale schriftelijk bevestigd.
 4. f) Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Jamming BV met haar opdrachtgevers te sluiten overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende verbintenissen, zulks met uitsluiting van andere voorwaarden welke door opdrachtgevers van toepassing mochten worden verklaard, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Onder opdrachtgever wordt verstaan eenieder die aan Jamming BV een opdracht wenst te verstrekken of verstrekt.
 5. g) Voorwaarden, bedingen etc. met agenten, vertegenwoordigers of andere tussenpersonen overeengekomen, die afwijken van deze voorwaarden binden Jamming BV slechts, indien deze door haar uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd.
 6. h) Daar waar in deze voorwaarden wordt gesproken over ‘schriftelijk’, wordt een bericht van opdrachtgever per e-mail hieraan pas gelijkgesteld indien Jamming BV schriftelijk of via e- mail aangeeft inhoudelijk hiermee akkoord te gaan of indien daadwerkelijk uitvoering wordt gegeven aan het in de bewuste e-mail gestelde.
 7. i) Uitgaande e-mails van Jamming BV waarin staat vermeld dat aan deze e-mail geen rechten kunnen worden ontleend binden Jamming BV op geen enkele wijze.

2) OFFERTES

 1. a) Alle aanbiedingen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, vrijblijvend. Jamming BV is eerst gebonden nadat zij de opdracht schriftelijk of via e-mail heeft bevestigd of daadwerkelijk met de uitvoering van de opdracht is begonnen.
 2. b) Indien een opdracht op basis van nacalculatie wordt geoffreerd, dienen de geoffreerde prijzen slechts als richtprijs; de daadwerkelijk door Jamming BV of door haar

 

 

ingeschakelde derden gewerkte uren en de daadwerkelijk door Jamming BV gemaakte kosten zullen worden doorberekend.

 1. c) Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.
 2. d) Alle door Jamming BV opgegeven prijzen zijn exclusief BTW., reis- en verblijfkosten, parkeergelden en/of andere op de diensten als zodanig drukkende belastingen, lasten of rechten, onvoorziene externe kosten daaronder begrepen, tenzij op de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 3. e) De prijzen in de offertes zijn uitsluitend van toepassing op de daarbij aangegeven hoeveelheden.
 4. f) Indien slechts voor een gedeelte van de uit te voeren opdracht briefings, kopij of informatiedragers zijn overgelegd, is Jamming BV niet gehouden aan de voor het geheel opgegeven prijs, indien zou blijken dat voor het gedeelte van de opdracht waarvoor geen gegevens zijn overgelegd naar verhouding meer werk nodig is dan voor het gedeelte waarvoor wél gegevens zijn overgelegd.
 5. g) Indien een opdracht uitblijft, behoudt Jamming BV zich het recht voor de gemaakte voorbereidingsuren alsmede de ontwerp‐, tekst‐ en beeldkosten of een gedeelte daarvan in rekening te brengen, een en ander slechts dan, wanneer van een diepgaande studie van het project gesproken kan worden en alsdan in overleg met opdrachtgever naar gebruik en billijkheid berekend.
 6. h) Ten aanzien van alle aangeboden zaken gelden, naast hetgeen daaromtrent in de offerte, catalogi, brochures en op de internetsite staat vermeld, de normale en/of gebruikelijke toleranties; Geringe afwijkingen van de in de offerte, catalogi, brochures en de internetsite voorkomende afbeeldingen en/of beschrijvingen worden derhalve voorbehouden. Dergelijke afwijkingen ontslaan de opdrachtgever nimmer van zijn verplichtingen uit de overeenkomst.
 7. i) Wijziging van opgegeven prijzen, zonder voorafgaande kennisgeving en ook na verzending van de opdrachtbevestiging, worden uitdrukkelijk voorbehouden; zo zal Jamming BV gerechtigd zijn om sinds de totstandkoming van de overeenkomst en voordat de gehele levering heeft plaatsgevonden opgetreden verhogingen van inkoopprijzen, lonen, sociale werkgeverslasten en/of andere arbeidsvoorwaarden, evenals verhogingen van andere tarieven, rechten, lasten, heffingen en belastingen, alsmede enige wijziging in wisselkoersen, welke voor Jamming BV kostenverhogend zijn, aan de opdrachtgever door te berekenen.

3)OPDRACHTEN

 1. a) Een gegeven opdracht bindt de opdrachtgever. Jamming BV is eerst gebonden door verzending van de opdrachtbevestiging. Indien de opdrachtgever niet binnen acht dagen na verzending van de opdrachtbevestiging zijn bezwaren aan Jamming BV kenbaar heeft gemaakt, wordt

de opdrachtbevestiging geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

 1. b) De door opdrachtgever na het verstrekken van een opdracht alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Jamming BV ter kennis zijn gebracht. Worden ze mondeling, per e-mail of per telefoon opgegeven, dan is het risico van de tenuitvoerlegging van de wijziging voor rekening van de opdrachtgever, tenzij deze wijzigingen schriftelijk door Jamming BV zijn bevestigd.
 2. c) Indien de opdrachtgever de gegeven opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden de volledige vergoeding voor de overeengekomen dienst of levering te voldoen.
 3. d) Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij prijsopgave en/of opdrachtbevestiging kon worden gerekend, worden opdrachtgever extra in rekening gebracht.
 4. e) Wijzigingen en/of annuleringen van gedane bestellingen of gegeven opdrachten binden Jamming BV eerst na schriftelijke acceptatie.
 5. f) Schriftelijke opdrachten van de opdrachtgever dienen vergezeld te gaan van een duidelijke omschrijving van de te verrichten werkzaamheden.
 6. g) Jamming BV behoudt zich het recht voor meer werkzaamheden dan vermeld in de schriftelijke opdracht of in de opdrachtbevestiging uit te voeren en aan opdrachtgever in rekening te brengen, indien deze werkzaamheden in het belang zijn van de opdrachtgever en/of voor de goede uitvoering van de opdracht. Opdrachtgever wordt zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld van de uitvoering van deze aanvullende werkzaamheden.
 7. h) Bij opzegging van een opdracht voor onbepaalde tijd dient ieder der partijen een opzeggingstermijn in acht te nemen van tenminste drie maanden tenzij de overeenkomst nog geen zes maanden heeft geduurd, in welk geval geen opzegtermijn in acht behoeft te worden genomen.
 8. i) Een overeenkomst aangegaan voor een bepaalde periode met een lengte van minimaal 6 maanden wordt stilzwijgend verlengd met eenzelfde periode als aanvankelijk overeengekomen indien opdrachtgever niet binnen drie maanden voor afloop van de contractperiode schriftelijk te kennen geeft de overeenkomst te willen ontbinden.

4) LEVERINGEN/UITVOERING VAN DE OPDRACHT

 1. a) In het geval van levering van gegevens door de opdrachtgever is Jamming BV, behoudens ingeval van door de opdrachtgever te bewijzen schuld of opzet aan de zijde van Jamming BV, niet aansprakelijk voor het niet compleet zijn van de aangeleverde gegevens.
 2. b) Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van onderdelen van een samengestelde opdracht, kan worden gefactureerd, in

welk geval die deellevering wordt beschouwd als een op zich staande transactie; in een dergelijk geval moet betaling plaatsvinden overeenkomstig het bepaalde bij het hoofdstuk “betaling”.

 1. c) Oponthoud of vertraging is niet voor rekening van Jamming BV, tenzij door haar schuld veroorzaakt, een en ander onverminderd het gestelde in hoofdstuk 5.
 2. d) Uitvoering van een opdracht geschiedt binnen de normale, daarvoor geldende tijd. Indien een opdracht moet worden bespoedigd kunnen overwerk en/of andere eventueel extra gemaakte kosten in rekening worden gebracht. De opdrachtgever geeft Jamming BV enige speling ten aanzien van de uitvoeringstermijn. De termijn geldt slechts als onherroepelijk en fataal indien de opdrachtgever Jamming BV bij het geven van de opdracht schriftelijk over de gevolgen van een vertraging heeft ingelicht en dit door Jamming BV schriftelijk is bevestigd.
 3. e) Overeengekomen termijnen gelden slechts indien en voor zover de voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens, op de overeengekomen tijd bij Jamming BV wordt afgeleverd en de door opdrachtgever zelf of voor diens rekening door derden uit te voeren werkzaamheden op tijd zijn verricht. Indien ten gevolge van niet tijdige levering/uitvoering van werk door opdrachtgever de opdracht slechts kan worden uitgevoerd door inschakeling van extratransport, overwerk, spoedbestelling e.d., zal Jamming BV daartoe, zonder voorafgaand overleg met opdrachtgever, gerechtigd zijn en zullen de daardoor ontstane kosten voor rekening van opdrachtgever komen. Bij niet‐ tijdige levering door de opdrachtgever is Jamming BV gerechtigd de datum van uitvoering van de opdracht nader vast te stellen.
 4. f) Alle leveringstijden worden door Jamming BV steeds bij benadering opgegeven en zijn niet bindend. De leveringstermijn vangt aan zodra de opdrachtbevestiging is verzonden en bovendien alle naar het oordeel van Jamming BV eventueel benodigde gegevens, briefings en materialen door opdrachtgever aan haar zijn verstrekt. Overschrijding van de leveringstijd ontslaat de opdrachtgever nimmer van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en zal opdrachtgever evenmin het recht geven ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding te vorderen.
 5. g) Indien de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de opdrachtgever redelijkerwijs niet te vergen is dat hij de overeenkomst in stand laat, is de opdrachtgever evenwel gerechtigd de betreffende opdracht te annuleren, mits hij hiervan schriftelijk aan Jamming BV kennisgeeft, onverminderd het recht van Jamming BV om binnen 4 weken na ontvangst van voornoemde kennisgeving de betreffende goederen alsnog te leveren. Opdrachtgever kan vorderen dat Jamming BV omgaand uitspraak doet of zij al of niet van dit recht gebruik wenst te maken.
 6. h) Indien de opdrachtgever enige voor hem uit een overeenkomst met Jamming BV voortvloeiende verplichting niet stipt nakomt, of indien tijdens de uitvoering van een opdracht of na afloop daarvan mocht blijken dat opdrachtgever onjuiste gegevens heeft verstrekt of heeft achtergehouden, heeft Jamming BV het

 

recht de nakoming van alle verplichtingen tegenover de opdrachtgever op te schorten en zelfs alle overeenkomsten met de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst benodigd is, met behoud van haar recht op schadevergoeding. Hetgeen door opdrachtgever aan Jamming BV verschuldigd is, wordt terstond opeisbaar.

 1. i) Jamming BV is gerechtigd zonder bericht aan of overleg met de opdrachtgever de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door niet bij haar in dienst zijnde derden, indien zulks naar de mening van Jamming BV een goede of efficiënte uitvoering van de opdracht bevordert.
 2. j) Jamming BV zal van alle relevante mondelinge gesprekken met opdrachtgever een besprekingsverslag maken en aan opdrachtgever zenden. Indien opdrachtgever niet binnen twee werkdagen na ontvangst van een bespreekverslag heeft gereageerd, zijn partijen aan de inhoud van dit bespreekverslag gebonden. Voor de juiste uitvoering van telefonische besprekingen, opdrachten, wijzigingen of aanvullingen van opdrachten

wordt door Jamming BV geen aansprakelijkheid aanvaard, tenzij deze telefonische contacten schriftelijk zijn bevestigd.

 1. k) Indien Jamming BV materialen of gegevens (al dan niet door Jamming BV vervaardigd of samengesteld) van de opdrachtgever onder zich heeft, is zij gerechtigd die materialen en/of gegevens onder zich te houden totdat alle kosten die Jamming BV gemaakt heeft ter uitvoering van opdrachten van diezelfde opdrachtgever -ongeacht of deze opdrachten betrekking hebben op voormelde of op andere materialen/gegevens van de opdrachtgever- geheel door opdrachtgever zijn voldaan, tenzij de opdrachtgever voor die kosten genoegzaam zekerheid heeft gesteld. Het recht tot retentie heeft Jamming BV ook in geval de opdrachtgever in staat van faillissement komt te verkeren.
 2. l) Jamming BV verplicht zich de haar opgedragen werkzaamheden naar beste weten en kunnen uit te voeren, doch zij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het niet verwezenlijken van het door de opdrachtgever beoogde doel.
 3. m) Indien tijdens de uitvoering van een door Jamming BV aangenomen opdracht blijkt, dat ten gevolge van aan Jamming BV onbekende omstandigheden of door overmacht de opdracht niet uitvoerbaar is, heeft Jamming BV het recht te vorderen, dat de opdracht zodanig wordt gewijzigd, dat de uitvoering hiervan mogelijk wordt. De ten gevolge van een dergelijke wijziging gemaakte meer‐ of mindere kosten zullen tussen partijen worden verrekend, terwijl de opdrachtgever gehouden is de door Jamming BV reeds verrichte, maar van onnut gebleken werkzaamheden te vergoeden.
 4. n) Indien Jamming BV een opdracht in onder aanneming uitvoert, is zij -tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen- gerechtigd om rechtstreeks contact op te nemen met de aanbesteder over de technische uitvoering van de opdracht.

 5) OVERSCHRIJDING LEVERINGSTERMIJN

 1. a) Indien de voortgang in de uitvoering van een opdracht door de opdrachtgever of door overmacht aan zijn zijde intredende wordt vertraagd, kan door Jamming BV een deel van de voor het totaal opgegeven prijs evenredig en in verhouding tot het afgewerkte gedeelte evenals de voor de gehele opdracht reeds gemaakte kosten worden gefactureerd op de termijnen waarop, indien geen vertraging zou zijn opgetreden, zou zijn gefactureerd. Mochten deze termijnen niet van tevoren uitdrukkelijk zijn overeengekomen, dan zal het vorenbedoelde kunnen worden gefactureerd onmiddellijk na het verstrijken van de voor de uitvoering van de opdracht in kwestie normaliter benodigde tijd.
 2. b) De met Jamming BV overeengekomen termijnen zijn door de opdrachtgever steeds als approximatief en nimmer als fatale termijnen aan te merken, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
 3. c) Storingen in het bedrijf ten gevolge van overmacht, (als hoedanig o.a. zullen gelden: oorlog, mobi-lisatie, onlusten, overstroming, gesloten luchtvaart, scheepvaart en andere stremmingen in het vervoer, stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting van de leveringen door openbare nutsbedrijven of andere energie- of datacommunicatiebedrijven, het optreden van tot dan toe onbekende virussen, storingen in of op het internet, gebrek aan brandstof, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, optreden van werknemersorganisaties, waardoor produceren onmogelijk wordt, maatregelen van overheidswege, niet‐levering van noodzakelijke materialen en toeleveringen aan Jamming BV door derden en andere onvoorziene omstandigheden, ook in het land van herkomst der materialen en/of toeleveringen, welke de normale bedrijfsgang storen en de uitvoering van een opdracht vertragen of redelijkerwijs onmogelijk maken) ontslaan Jamming BV van het nakomen van de overeengekomen termijn of van de uitvoeringsplicht, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde enig recht of vergoeding van kosten, schaden of interesten kan doen gelden.
 4. d) Ingeval van overmacht zal Jamming BV daarvan onverwijld mededeling doen aan de opdrachtgever, in welk geval opdrachtgever na ontvangst van de mededeling gedurende acht dagen het recht heeft de opdracht schriftelijk te annuleren, echter met de verplichting Jamming BV het reeds uitgevoerde deel van de opdracht te vergoeden.

6) KLACHTEN EN GARANTIE

 1. a) Jamming BV is niet aansprakelijk voor druk‐, schrijf‐ en/of telfouten en/of onduidelijkheden in offertes, oprachtbevestigingen en/of prospectussen, noch ook voor de gevolgen daarvan. Bij verschil van uitleg van offertes, opdrachtbevestigingen of prospectussen geldt de uitleg van Jamming BV als bindend.
 2. b) Het indienen van klachten is slechts schriftelijk en binnen acht dagen na uitvoering van de opdracht mogelijk.
 3. c) Gebreken, die redelijkerwijs niet binnen de in het vorige artikel vermelde termijn hadden kunnen worden geconstateerd, moeten onmiddellijk na constatering aan Jamming BV worden gemeld, terwijl het gebruik van het geleverde zoveel mogelijk dient te worden beperkt.
 4. d) Gebreken aan een deel van het geleverde geven niet het recht tot afkeuring van de gehele geleverde prestatie.
 5. e) Opdrachtgever zal alle door Jamming BV voor onderzoek van de klacht gewenste medewerking verlenen, o.a. door Jamming BV in de gelegenheid te stellen ter plaatse een onderzoek in te stellen of in te laten stellen naar de kwaliteit en/of kwantiteit van de geleverde prestatie.
 6. f) Indien Jamming BV een gebrek aan de geleverde prestatie aangetoond acht, zal zij de keus hebben, hetzij de niet deugdelijk gebleken prestatie kosteloos te herleveren, hetzij de opdrachtgever alsnog een in onderling overleg vast te stellen korting op het declaratiebedrag te verlenen.
 7. g) Jamming BV aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor gebreken, veroorzaakt door of ontstaan aan het geleverde door schuld of toedoen van opdrachtgever of derden, ofwel door van buiten komende oorzaken.
 8. h) Meer verplichtingen dan voortvloeiende uit dit hoofdstuk heeft Jamming BV niet; met name zal Jamming BV in geen geval aansprakelijk zijn voor directe of indirecte bedrijfsschade of gevolgschade, die mocht ontstaan door niet, niet‐juiste of niet‐tijdige uitvoering van de opdracht.
 9. i) Een klacht ten aanzien van bepaalde werkzaamheden of leveranties schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever ten aanzien van die of andere werkzaamheden/leveranties niet op.
 10. j) Voor door derden door bemiddeling van Jamming BV geleverde zaken is Jamming BV nimmer gehouden een verdergaande garantie te verstrekken, dan de door de leverancier van de geleverde zaken verstrekte garantie.

7) AANSPRAKELIJKHEID

 1. a) Jamming BV draagt generlei aansprakelijkheid voor enige schade, hoe ook genaamd en door welke oorzaak ook ontstaan, anders dan ten gevolge van eigen opzet of grove schuld, door opdrachtgever te bewijzen en dan nog slechts tot een maximum van het bedrag van de door Jamming BV te verrichten werkzaamheden of leveringen, of een evenredig deel daarvan.
 2. b) Jamming BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor bedrijfs- of gevolgschade ten gevolge van tekortkomingen aan het door haar of door haar bemiddeling geleverde.
 3. c) In geen geval aanvaardt Jamming BV aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan door onzorgvuldig of onvoorzichtig gebruik, dan wel gebruik in strijd met de gebruiksaanwijzingen van het geleverde of door de ongeschiktheid van het geleverde voor het doel waarvoor opdrachtgever het heeft aangeschaft en/of gebruikt.
 4. d) Jamming BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de feitelijke inhoud van de door haar vervaardigde presentaties, content-, reclame- of andere multimedia-uitingen.
 5. e) Jamming BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele aanwezigheid van virussen op de door haar geleverde informatiedragers of op via het Internet geleverde of binnengehaalde gegevens of software. Opdrachtgever dient de aangeleverde informatiedragers, gegevens of software zelf op aanwezigheid van virussen te testen.
 6. f) Evenmin aanvaardt Jamming BV enige aansprakelijkheid voor verlies of verminking van via digitale informatiedragers of e-mail aangeleverde gegevens. Opdrachtgever of door of voor hem ingeschakelde derden dienen deze gegevens altijd op juistheid en volledigheid te controleren.
 7. g) Voor de door Jamming BV via haar Internet of andere sites beschikbaar gestelde informatie, freeware en shareware wordt door Jamming BV geen enkele aansprakelijkheid genomen. Jamming BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid van de beschikbare informatie of voor het juist functioneren van de aanwezige software, noch voor de gevolgen hiervan.
 8. h) Opdrachtgever is gehouden Jamming BV schadeloos te stellen voor en te vrijwaren tegen alle vorderingen tot schadevergoeding welke derden tegen Jamming BV instellen terzake van schade ontstaan door of met het geleverde.
 9. i) Indien een opdracht tot levering of tot uitvoering van werk voor rekening van twee of meer natuurlijke of rechtspersonen wordt gegeven, zijn deze personen ieder voor zich hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichting.
 10. j) Jamming BV verplicht zich de door opdrachtgever ter beschikking gestelde gegevens, bescheiden, tekeningen en ontwerpen alsmede de haar toevertrouwde materialen vertrouwelijk te behandelen en als een goed huisvader te bewaren, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor teloorgaan door brand, diefstal of breuk e.d. voor zover niet door de verzekering gedekt. In gevallen waarin met kostbare of niet vervangbare unica gewerkt moet worden, dient opdrachtgever deze voor zijn rekening en risico te verzekeren.
 11. l) Voor onjuistheden in de opgave van rechten, kosten en onkosten door derden aan Jamming BV of voor wijziging daarvan, is Jamming BV niet aansprakelijk; eventuele (na)vorderingen, welke uit dien hoofde ontstaan, komen voor rekening van de opdrachtgever.
 12. m) Adviezen worden door Jamming BV naar beste weten en geheel te goeder trouw verstrekt, doch zij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of schade, direct of indirect voortvloeiende uit de inhoud van de door haar gegeven adviezen.

8) EIGENDOMSRECHT EN COPYRIGHT

 1. a) Jamming BV behoudt het auteursrecht van haar ontwerpen, ideeën, schetsen, teksten e.d. ook wanneer opdrachtgever hierop een opdracht geeft.
 2. b) Opdrachtgever verplicht zich de geleverde ontwerpen, ideeën, schetsen, tekeningen, teksten, marketingstrategieën, communicatieconcepten,

werkwijzen, adviezen en calculaties slechts aan te wenden voor eigen gebruik en deze niet, op welke wijze dan ook, hetzij tegen vergoeding, hetzij om niet, aan derden ter beschikking te stellen, noch op welke andere manier dan ook te handelen of nalaten te handelen, zodat derden hierover kunnen beschikken.

 1. c) Alle rechten van industriële of intellectuele aard, zoals o.a. auteursrecht en copyright, met betrekking tot de van Jamming BV afkomstige of door Jamming BV gebruikte software, ontwerpen, werkwijzen, cursusmateriaal, adviezen, etc. worden en blijven zowel tijdens de uitvoering van de opdracht als daarna uitdrukkelijk en uitsluitend onvervreemdbaar eigendom van Jamming BV, een en ander ongeacht het aandeel in de totstandkoming hierin van de opdrachtgever zelf of van ingeschakelde derden. De uitoefening van deze rechten,- openbaarmaking of overdracht van gegevens daaronder begrepen‐ is zowel tijdens als na de uitvoering van de opdracht uitdrukkelijk en uitsluitend aan Jamming BV voorbehouden.
 2. d) Het is opdrachtgever niet toegestaan de uitvoering van een ontwerp van Jamming BV te wijzigen, te herhalen of te vermenigvuldigen, ook niet wanneer het slechts een deel van het ontwerp van Jamming BV betreft, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Jamming BV. Jamming BV kan aan een dergelijke toestemming voorwaarden verbinden, het betalen van een geldelijke vergoeding daaronder begrepen.
 3. e) Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, behoort het uitvoeren van een onderzoek naar bestaande octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten en portretrechten van derden niet tot de opdracht.
 4. f) Jamming BV heeft -tenzij zulks bij opdracht uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen- het recht haar ontwerp of gedeelten van haar ontwerp bij herhaling uit te doen voeren.
 5. g) Jamming BV heeft voor promotionele doeleinden het recht van het uitwendige en inwendige van een naar haar ontwerp verwezenlijkt project beschrijvingen, foto’s of andere afbeeldingen te maken en deze te verveelvoudigen en openbaar te maken.
 6. h) Indien voor de uitvoering van de opdracht gebruik wordt gemaakt van modellen, stockfoto’s of illustraties blijft het beeldrecht altijd bij het model c.q. het modellenbureau, het stockbureau of het agentschap. Het is opdrachtgever derhalve nimmer toegestaan het beeldmateriaal vaker te gebruiken dan waarvoor in het kader van de opdracht rechten zijn verkregen. Bij hergebruik dient opdrachtgever te allen tijde contact op te nemen met Jamming BV.
 7. i) Jamming BV is gerechtigd, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, aan BUMA/STEMRA of aan andere copyright- of beeldmerkbeheerders opgave te doen van de naam van de opdrachtgever, de titel van voor opdrachtgever verveelvoudigd materiaal en de aantallen, waarin die verveelvoudiging heeft plaatsgevonden.

9) BETALING

 1. a) Indien de uitvoering van een opdracht zich uitstrekt over een periode langer dan een maand of indien het met de opdracht gemoeide bedrag naar de mening van Jamming BV daarvoor in aanmerking komt, kan zij betaling c.q. vooruitbetaling c.q. betaling in termijnen vorderen. Jamming BV is gerechtigd, ongeacht de overeengekomen betalingsconditie, vooraf voldoende zekerheid voor betaling te verlangen of deze tijdens de uitvoering van een opdracht te verlangen.
 2. b) Alle betalingen dienen te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum, netto contant zonder enige aftrek in Euro, onverminderd het recht van Jamming BV om voor speciale acties en kortingsaanbiedingen een kortere betalingstermijn te hanteren.
 3. c) Indien in een langere kredietgeving dan veertien dagen na factuurdatum wordt toegestemd of indien deze ten onrechte wordt genomen, is opdrachtgever rente over het factuurbedrag verschuldigd naar 3% per maand of gedeelte van een maand, ingaande op de datum van opeisbaarheid van het factuurbedrag; telkens na een periode van een jaar zal door opdrachtgever tevens over de alsdan verschenen rente voornoemde rente verschuldigd zijn. Indien en voor zover het wettelijke rentepercentage hoger is dan het hier genoemde percentage, wordt de wettelijke rente berekend.
 4. d) Indien kredietgeving ten onrechte wordt genomen, kan door Jamming BV een bedrag aan administratiekosten in rekening worden gebracht.
 5. e) Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, welke Jamming BV moet maken ter effectuering van haar rechten, zijn voor rekening van opdrachtgever. De Buitengerechtelijke incassokosten worden berekend overeenkomstig het gestelde in de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten.
 6. f) Indien opdrachtgever de opdracht in onder aanneming door Jamming BV doet uitvoeren, zal opdrachtgever op eerste verzoek van Jamming BV zijn uit deze transactie verkregen vordering(en) op derden aan Jamming BV cederen. Opdrachtgever verleent Jamming BV reeds nu voor alsdan onherroepelijk volmacht om tot inning van de betreffende vordering(en) over te gaan.
 7. g) Ongeacht hetgeen met betrekking tot de betalingstermijn sub 2 van dit hoofdstuk is bepaald, heeft Jamming BV het recht contante betaling te verlangen, dan wel te verlangen dat de opdrachtgever zekerheid stelt voor de betaling, of een door Jamming BV te bepalen gedeelte van de overeengekomen prijs vooruit voldoet, alvorens geleverd te krijgen, terwijl ondanks een overeengekomen betalingstermijn prompte betaling dient plaats te vinden, indien Jamming BV aanleiding ziet zulks te verlangen.

10) GESCHILLEN

 1. a) Een geschil is aanwezig, zodra een partij verklaart dat dit het geval is.
 2. b) Op alle overeenkomsten en transacties van Jamming BV is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.
 3. c) Alle geschillen, hoe ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de Nederlandse bevoegde rechter, dit met uitsluiting van alle andere arbitrerende, adviserende en rechtsprekende lichamen.

Klaar voor vooruitgang?

Of bel ons op +31 6 81 91 32 23